ISIZWE SAKWA MSHENGU  ( CHAGWE)

Isizwe sakwa Mshengu, Mavuso, Ngxabalala, Mnguni, sinomlando omude kakhulu. Cishe sineminyaka engaphezu kakhulu kwamakhulu amabili sikhona kwela KwaZulu. Kuyavela ukuthi umnyombo waso wangempela ukwelase Swazini. AMashengu ayedudulwa izimpi okwathi ngesikhathi sika Shaka zaphinda zabadudulela kwelase Maxhoseni lapho bagcina bebhace khona empumalanga nezwe. Yingakho-ke bebizwa ngokuthi amaBhaca ngoba bagcina bebhace ehlathini elikhulu lakwa Nohohane behlala nezizwe zama Nhlangwini  nama Xesibe . Lezizwe zazinamakhosi azo.

Umlando usitshela ukuthi eSwazini kwakukhona indoda okwakuthiwa uMkhulunkosi owazala uKuwawawa owazala uKulwamba owazala uSidwabasiluthuli. uSidwabasiluthuli wazala amadodana amabili uMshengu no Nkosi (uNkosi wabe esezala uNgwane, ozala uCebisa ozala uDlamini). uMshengu uzala abakwa Shabalala ( izizwe zama Mpondo uShabalala zambiza ngo Ngxabalala).

uMshengu wazala uMavuso, Nhlabathi no Mhlanga. uMavuso azale uMagudulela, Ludonga no Nyawo. Emveni kwenkosi uMavuso kwakufanele kubuse uMagudulela kodwa ngenxa yokuthi wayeyinxele ubukhosi bathathwa uLudonga ngoba phela amanxele ayengabusi eSwazini.

uLudonga wazala uShabalala, Mabuza no Gininza. Kunenkolelo yokuthi ngenkathi kuthatha uSobhuza 1 ngasekuqaleni kwawo 1800 kwabakhona ukungqubuzana mayelana nobukhosi okwenza ukuthi ingxenye yesizwe sakwa Mshengu ifuduke eSwazini iholwa uShabalala ka Mavuso. Phela bobabili uMshengu noNkosi ongukhokho ka Sobhuza babezalwa inkosi uSidwabasiluthuli.

Ngaphambi kokubusa kwenkosi uShaka kwakunezizwe eziningi ezazizinze endaweni namhlanje esibizwa nge KwaZulu Natal. Zonke lezizizwe zazinamakhosi azo. Isizwe sama Zulu sabunjwa uShaka. Ama Bhaca nawo ayengesona isizwe esisodwa. Igama lobu Bhaca linomsuka walo ezizweni ezazakhe enhla nomfula uPhongolo phansi kwezintaba zoBombo. Isizwe esasisikhulu kulendawo kwakungesama Zelemu siphethwe inkosi uLufulwenja. AmaShengu atholana nalezizwe ephuma kwelaseSwazini eholwa uShabalala ka Mavuso.

aMashengu ahamba njalo agudla izintaba zoMkholombe aze azinza kwelasenhla ne KwaZulu Natali maduze nentaba iMancenceza eMnambithi. Lendawo yabe inothile ukudla nemfuyo kuvuma. Inkosi uShabalala yahlala ngokuthula nabantu bayo. Omunye wondlunkulu ba Shabalala kwakuyintombi yasema Mpondweni eyabe izala uNoyaba. Kuthe ngokukhothama kweNkosi uShabalala (eMnambithi) kwaba nomsindo omkhulu phakathi kwabantwana benkosi. Unina kaNoyaba waphindela kubo eMampondweni emveni kokungaphatheki kahle esizweni. uNoyaba naye qobo lwakhe baqala bamqhubukusha emveni kokukhothama kukayise befuna ukumehlisa isithunzi bethi akalime amasimu. Lokhu kwadala ingxabano enkulu kangangoba kwakunezinsolo zokuthi uNoyaba bangase bamenzakalise. uNoyaba nabantu bakhe babe sebekhetha ukulifulathela elaseMnambithi. Bathatha imfuyo yabo kusempondozankomo bashaya bachitha behla nezwe.

Leliqembu lalinovalo ukuthi liyalandelwa ngenxa yemibango yaseMnambithi. Ngalesizathu lakhetha ukungamsebenzisi uShabalala njengesibongo kepha igama likakhokho wabo uMshengu. Ukuze baduse umkhondo bangatholwa abahlaseli ababecabanga ukuthi bayabalandela, banquma ukuzibiza ngokuthi bango Ngxabalala ka Mavuso ka Mshengu. uNgxabalala no Shabalala into eyodwa. Kwakuthi uma bebuzwa imvelaphi yabo bathi bangabeNguni abamhlophe baka Noyaba ngenxa yokuthi izizwe eziningi ezaziliqhamukisa kwelasenhla enkabazwe zazaziwa ngabeNguni. Bafikake ngase Mgungundlovu babizwa ngabeNguni abamhlophe.

uNoyaba owayehola ithimba elikhulu laMashengu ehamba namadodana akhe  uChagwe, Mshukangubo no Manovunga baze bayofika eMgungundlovu/ Pietermaritzburg. Bafika kulendawo balekelela isizwe sakwa Nxamalala empini ayeyilwa nama Mbuzane. Inkosi yakwa Zuma ibe isiwabonga aMashengu ngendawo eyingxenye yase Mbubu. uChagwe  ube esebekwa ukuba abe yinkosi. Nanamhlanje lendawo yaziwa ngokuthi kukwa Chagwe. Kungekudala kusuke umsindo phakathi kwesizwe sakwa Nxamalala nesama Chagwe. Amanye aMashengu abe esephinda ekhukhula egudla uKhahlamba adlula imifula iNgwagwane neBisi endaweni yase Mzimkhulu. Baze bashaya eNgeli ngase Mbizana. Intaba iNgeli ihlukanisa amaBhaca namaMpondo.

uNoyaba ozala uChagwe  no Mshukangubo no Manovunga wakhothamela eNgeli ngase Mbizana lapho athunwa khona. Maningi aMashengu angazange esadlulela phambili eMzimkhulu kodwa akhetha ukuzinza eMgungundlovu. Isizwe sandlondlobala kakhulu ngesikhathi sekubusa uChagwe ngenxa yobuchule bakhe ezimpini. Yingakho lesizwe sagcina sesaziwa ngokuthi isizwe sama Chagwe.

Ngenkathi aMashengu esekubhaceni ecashele izimpi zombuso kaZulu kanye nezimpi zemibango ezabakhipha eSwazini, ayephila ngemfuyo yawo kanye nezinyamazane. Babengawusebenzisi umlilo, babemane bayifukuthe bayidle luhlaza inyama. Namanje abantu bakwa Mshengu basakhonzile ukufukutha. Abantu bakwa Mshengu bayateketa okungukuthi bakhuluma ulimi lwesi Swazi noma isiBhaca. Ngokuthi babebalekela izimpi bebhacile babe sebegcaba ebusweni njengezizwe eziningi ezabe zibhacile.

UChagwe ka Noyaba ka Mavuso wakwa Mshengu (okuqanjwe ngaye isizwe) kanye nabafowabo oMshukangubo no Manovunga bangokhokho kaMabhedla ozala uThapho ozala uThingisi. Uma amaShengu ezithakazela ngo Chagwe  asuke ezibiza ngegama likakhokho wabo. Awahlobene nabantu abangoMnguni ngokwesibongo. Kuneminye imizekelo yokuthi ngenkathi amaShengu efika ekubhaceni izizwe zamaMpondo azikwazanga ukubiza uShabalala bathi ngu Ngxabalala.

Kwafika isikhathi lapho amakhosi anikezwa kabusha amandla okubusa emveni kokuba amaNgisi eyidlile iNatal kanye nengxenye yelakwa Zulu ngeminyaka esondelene no 1841. Iziphathimandla zaphakamisa ukuba kubekwe induna enkulu uMshukangubo wakwa Mshengu ngesikhathi amanye aMashengu ebalekele kwelase Maxhoseni. uMshukangubo wenqaba wathi ngeke abekwa ngoba phela ikhona inkosi yamaShengu isekubhaceni. Kube sekuthunyelwa ukuba inkosi uChagwe ibuye ekubhaceni izothatha isukhundla sayo. Isizwe sibe sesikhukhula sisuka kwaNohohane seqa uMzimkulu siholwa uChagwe uqobo. Olunye uzalo luka Chagwe lwasala emabhaceni olunye beluhamba lusala endleleni. Abanye balibhekise ngasogwini.   uChagwe (Mfuphi enkomeni, omdematholeni) ufike wabe esebekwa ngokusemthethweni kodwa eseqale walinda okwesikhashana endaweni yase Bulwer ngase ntabeni iMahwaqa. Abanye abasala endleleni bazibiza ngokuthi bangabaka Chagwe ngokwesibongo. Bazithakazela ngokuthi Mshengu, Mayane (Noyaba) Namuhla abantu bakwa Mshengu (Chagwe) sebeyingxenye yesizwe sakwaZulu ngokolimi abalukhulumayo nosikompilo.

Ubukhosi bamaShengu bazinza endaweni esibizwa ngokuthi iNgomankulu, buhamba buze bunqinde endaweni yaseMbo eNingizimu, buphinde bundlalekele eNtshonalanga kwaJozisi buye bunqinde ngeNadi. Empumalanga buhamba buze bunqinde endaweni yamaQamu eMkhambathini. Kuthiwa isizwe samaChagwe besihlalisene kahle kakhulu nabaMbo. uChagwe uthunwe eNgomankulu. Ngasekupheleni ko 1800 abelungu balidlile izwe lama Chagwe, indawo eningi yaba ngamapulazi.

Inkosi u Thingisi yabe inemizi emibili eyayiqamba ngokuthi iseMatatiele naseMnyameni (okuyindlu encane). Amakhosi ayephuma endlini yase Matatiele okuyonandlu enkulu. uBandlalinjani oyinkosana kaShevi ka Thingisi wakha umuzi wakhe phesheya kweNhlambamasoka kwaJozisi wawuqamba ngokuthi ise Mbuthwini (iMatatiele entsha/ethangeni evusa umuzi kayiseMkhulu)

Inkosi uSayiwana kaBhuqa ka Thingisi yakha umuzi wayo endaweni ebizwa ngokuthi kukwa Chagwe eduze nakwa Nxamalala. Siyathola ukuthi inkosi uSayiwana yaxhumana kakhulu nenkosi yakwa Zuma uMafahleni. Siyezwa ukuthi uSayiwana wayekhaliphile futhi eyiqhawe. Inkosi uSayiwana babeyihasha bethi:

          “ UmaBhaca kanoMbikazi
             Ehlika ngesilulu,
             Ethwele inkosi yawo.”


Emveni kokukhothama kwenkosi uSayiwana (othunwe endaweni yakwaChagwe) kwabe sekubekwa uBhokwe ukuba abe inkosi yamaShengu. UBhokwe wazinza endaweni namhlanje ebizwa nge Camperdown (Mkhambathini). Kuthiwa yayinemizi engu 9 nezindlu ezingu 13. Umbuso wamaShengu wawendlaleke ezindaweni zakwa Jozisi, Ngomankulu kuyoshaya eMkhambathini. Nanamhlanje miningi imizi yakwa Mshengu kulezindawo.

Amakhosi akwa Mshengu Chagwe alandelana kanje:

Chagwe

Thingisi

Bhuqa 

Sayiwana

Bhokwe

Msamanisi

Mehlwempi

Nkosikayikho (akazange abuse)

Phikindaba (akazange abuse)

Izithakazelo

Mshengu, Mavuso, Ngxabalala (Shabalala), Chagwe
AbeNguni abamhlophe baka Noyaba
Sidwabasiluthuli.


Lomlando uhlanganiswe wahlelwa uBonginkosi ka Bhekani ka Mandleni ka Cetshwayo ka Somagubha ka Bandlalinjani ka Shevi ka Thingisi ka Thapho ka Mabhedla ka Chagwe ka Noyaba Mshengu. Phone 0836593946 email: bmshengu@bhekani.co.za

Siphakamisa ukubonga ngeqhaza lika Cairosse Sabelo ka Madladlamela ka Sweli ka Mdinga ka Xutshwa ka Thingisi no

Sandile ka Sihlabene ka Isaac ka Isaiah ka Cetshwayo ka Somagubha ka Bandlalinjani ka Shevi ka Thingisi no

Mathew ka Bhala ka Veli ka Bandlalinjani ka Shevi ka ThingisiISIZWE Sama CHAGWE

AMAKHOSANA NGOKWEZINDLU ZAKWA MSHENGU


INDLU  YASE  MATATIELE

 

 


INDLU  YASE  MNYAMENI


INDLU Ka MANQINDI

 

 


INDLU Ka Nyamazane

 
Indlu Yase Mnyameni

Amakhosikazi ka Sweli

 

 

 

 

 

 

 

 

INDLU KA MANDEKU


            


            

 

     

     

  • Copyright 2010 SA Webs | 0861 10 11 52 | all rights reserved